Hopp til hovedinnhold

Rusbehandling Midt-Norge HF ble etablert i 2004 og er et helseforetak som eies av Helse Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utvikling.

» Les mer

 • Hovedinngangen på Vestmo Behandlingssenter
 • Fasadebilde av Molde Behandlingssenter
 • Fasadebilde av Trondheimsklinikken
 • Fasadebilde av hovedkontoret til Kompetansesenter rus-Midt-Norge

Høsten 2014 lansertes en interaktiv rusplan for en mer systematisk og tiltaksrettet rusforebygging ved videregående skoler i Møre og Romsdal. [...]

21.11.2014 | » Les mer

Dette var ett av flere viktige tema under forrige ukes samling for Rusfaglig forum og Nettverk for psykisk helsearbeid i Orkanger. [...]

21.11.2014 | » Les mer

Boken «Mestring av alvorlige psykiske lidelser» er en etterlengtet revidert lærings- og mestringsbasert behandlingsmanual for helsepersonell, med arbeidshefte til pasientene. [...]

12.11.2014 | » Les mer

Dette var temaet for Nettverkssamlingen i Nord-Trøndelag 4. november, hvor man samlet folk fra kommunene i fylket, NAV, Helse Nord-Trøndelag HF, Videregående skoler og brukerorganisasjoner. [...]

12.11.2014 | » Les mer

Totalt har det blitt kartlagt 775 brukere i Nord-Trøndelag, hvilket tilsvarer 7,7 brukere per 1000 innbyggere i fylket. [...]

11.11.2014 | » Les mer

Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de regionale helseforetakene har inngått nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyrå for innleie av helsepersonell. For å sikre kvaliteten er det gjennomført en revisjon av flere av vikarbyråene. // [...]

16.12.2013 | » Les mer

Ambulansene i Midt-Norge blir fra 2015 en del av sykehusenes virksomhet. Styret for Helse Midt-Norge RHF holder dermed fast ved planen om at ambulanseforetaket skulle fungere i en periode på to år for å ivareta harmonisering da man i 2013 overtok etter [...]

12.12.2013 | » Les mer

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre AMK-strukturen slik at det skal være en AMK-sentral i hvert helseforetak. Det betyr at AMK-funksjon i Ålesund, Trondheim og Namsos. AMK i Molde fases ut når nytt nødnett etableres i Møre og Romsdal. [...]

12.12.2013 | » Les mer

Helse Midt-Norge kommer til å etablere et eget program for pasientsikkerhet og kvalitet. Utvikling av programmet vil ta utgangspunkt i regionens kvalitetsstrategi, videreføring av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og HMS. // [...]

12.12.2013 | » Les mer

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 12. desember er tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web. [...]

05.12.2013 | » Les mer

Integrering av rusforetaket inn i øvrig spesialisthelsetjeneste

 

Helse-Midt-Norge RHF fikk ansvaret for Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) gjennom rusreformen i 2004. Det ble besluttet å organisere rusbehandlingen i eget foretak, og hensikten med det var å sikre tilstrekkelig ledelsesmesig oppmerksomhet ved å organisere rusbehandlingsvirksomheten høyt oppe i organisasjonen og sørge for gjennomføringskraft for de betydelige endringer som måtte til.

I 2012 ble det vedtatt i Styret i Helse Midt-Norge RHF at rusforetaket skal integreres inn i øvrig spesialisthelsetjeneste. Hovedbegrunnelsen for en ”normalisering” av organiseringen med å integrere rusforetaket, er at en nå nærmer seg et robust nivå på opptrapping av aktivitet og kvalitet, samt at de neste store utviklingsområdene er de utfordringer økning i alkoholkonsum vil gi hele helsevesenet. Dette vil kreve tettere samarbeid gjennom integrerte pasientforløp mellom:

 • sykehusenes akuttavdelinger, indremedisinske avdelinger og TSB enhetene
 • de forskjellige poliklinikkene innen psykisk helsevern og TSB
 • kommunene og alle tre spesialisthelsetjenestegrener


Det vil på sikt være lettere å dekke disse integreringsbehovene innenfor samme ledelsesapparatet enn som i dag gjennom avtaler mellom kommunene og en oppdelt spesialisthelsetjeneste, og lettere enn gjennom avtaler mellom Rusbehandling Midt-Norge og de andre HF’ene. En godt planlagt integrering vil kunne ivareta og videreføre det gode som er bygd opp gjennom opptrappingen av rusbehandlingen i Midt-Norge.


Målsettingen med en tettere integrering er:

 • Styrke utviklingen av tilbudet til mennesker med sammensatte lidelser. Et økende antall personer med rusavhengighet har samtidig også psykiske og somatiske lidelser.
 • Videreutvikle TSB som selvstendig fagområde, og ivareta det som er bygget opp i løpet av inneværende opptrappingsplan.
 • Overføre kulturelement fra Rusforetaket til øvrig spesialisthelsetjeneste og visa versa.
 • Tilrettelegge for tettere samhandling med kommunenes satsing på rusfeltet

Disse målsettingene bør være førende for organisering av TSB i det enkelte foretak.


Forprosjektet
I samme styresak ble det vedtatt at det skal etableres et forprosjekt som har som mål å foreslå når en slik integreringsprosess bør gjennomføres, og hvilke øvrige rammebetingelser som må være på plass for å få en vellykket overgang til en ny organisasjonsform. Forprosjektet er i gang, ledet av prosjektleder Anen Grete Valbekmo, og de skal levere sin rapport 15.mars.


Ønsker du å følge oss i integreringsprosessen vil informasjon, referater fra forprosjektet og andre dokumenter bli lagt under her fortløpende.

 

 
23.01.2013 | » Les mer